Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV

Oddělení galaxií a planetárních systémů

Vedoucí - J. Palouš
Zástupce - C. Ron
Sekretářka - Z. Dienstbierová

tel.: +420.267103038, fax: +420.272769023


 
  Pokud jde o sluneční soustavu, pozornost je soustředěna na globální dynamiku a tvar Země. V oblasti monitorování změn orientace Země v prostoru, které se projevují jednak změnami polohy osy rotace vůči hvězdám (tzv. precese a nutace), jednak pohybem pólu rotace v tělese samém a jednak změnami rychlosti rotace kolem této osy, se na observatoři v Ondřejově již od počátku sedmdesátých let používá fotografický zenitteleskop firmy Zeiss. Změny orientace Země jsou studovány též teoreticky, a to z hlediska jak vlivu ostatních těles sluneční soustavy, tak i vlivů geofyzikálních, zejména je studován vliv atmosféry na pohyb pólu a rychlost rotace. V současné době se oddělení podílí na výzkumu v rámci Výzkumného centra dynamiky Země založeného 1.7.2000 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde se zabýváme kombinacemi výsledků kosmických metod pro určování parametrů orientace Země. Získali jsme status Výzkumného kombinačního centra Mezinárodní služby rotace Země .

Dalšími sledovanými tématy jsou slapový vývoj soustavy Země-Měsíc-Slunce s důrazem na dlouhoperiodický vývoj zpomalování rychlosti rotace Země a sekulární změny jejího zploštění, tvar a rozměry ekvipotenciálních ploch tíhového pole Země, či dynamika slapového vývoje systémů měsíců některých planet (Marsu, Saturna, Urana, Neptuna). 

  V oddělení je studována též dynamika pásu asteroid a Kuiperova pásu. Struktura obou pásů je výrazně ovlivněna resonancemi a s nimi souvisejícími chaotickými drahami. Studium resonancí a chaotických drah v pásu asteroid a v Kuiperově pásu a závěry plynoucí pro strukturu těchto pásů jsou hlavním tématem práce oddělení v této oblasti.  

  Kromě toho se oddělení věnuje též řešení některých problémů astronomických konstant a standardů, výpočtům astronomických efemerid pro Hvězdářskou ročenku, otázkám fundamentální astronomie a astrometrie a částečně též historii astronomie. 

  Dalším předmětem výzkumů v oddělení jsou galaxie. Pomocí simulačního programu, který popisuje pohyb N-částic v třírozměrném prostoru, analyzujeme soustavu molekulárních oblaků, která se nepružně sráží. Galaxie jsou v našem modelu popisovány jakožto disipativní dynamické soustavy, fázový prostor je studován z hlediska struktury atraktorů a zachovávání míry. Výsledky simulací jsou porovnávány s pozorovaným rozdělením molekul ve galaxiích NGC 4736, M82 a dalších. Dále se zabýváme vazbou mezi OB asociacemi a expandujícími strukturami neutrálního vodíku, které jsou pozorovány v oblasti 21 cm, v naší Galaxii, v mlhovině v souhvězdí Andromedy, v galaxiích M33 a HoII. Používáme měření z 10 m radioteleskopu v Dwingeloo (Nizozemí), 100 metrové antény v Effelsbergu (Německo) a z radiového interferometru VLA v Novém Mexiku (USA). Dalším projektem je výzkum šíření tvorby hvězd v galaxiích, které je výsledkem vazby mezi tvorbou hvězd, hvězdným vývojem, mezihvězdnou hmotou a dynamikou galaxií. Šíření tvorby hvězd je analyzováno jakožto stochastický, samoregulující se proces ovlivňující vývoj galaxií. Při našich výzkumech spolupracujeme především s observatoří v Meudonu (Francie) s Max-Planck-Institut für Radioastronomie v Bonnu (Německo) a s Astrofyzikálním ústavem na Kanárských ostrovech (Španělsko). 

Podrobnější informace naleznete na anglické stránce